การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่า ในเขตจังหวัดสกลนคร