ตันแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์

Publish Year International Journal 1
2008 exLeelasupakorn, H, exKaewchada, A, exTraisantikul, W, exTiengtrakarnsuk, W, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cell", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 89-94
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exหงส์ ลีลาศุภกร, "ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย