โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสมุนไพรและผัก

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549 (2549-2550)

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี