มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมยาเส้นมวนเอง