การใช้วิธีการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อกระบวนการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrnsiri Tutiyapak, "Application of Quality Function Deployment in Instance Rice Noodel Product Development", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 162-171
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudawan Siritaweechai, "Application of Quality Function Deployment in Sport Bra Product Development", Kasetsart Journal(NatSci), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 172-180