กำจัดสีย้อมด้วยวิธีการกรองผ่านอนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล