การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการเกิดโรคของดรคนีโอสปอโรซิสและโทรทอกโวพลาสโมซิสที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคตะวันตก

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 64-70
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Dairy Cows in the Western Provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 76-84
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Risk factors and seroprevalence of antibodies to Neospora caninum in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 11 - 13 ธันวาคม 2009, Taipei ไต้หวัน
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Seroprevalence and risk factors influenced transmission of Toxoplasma gondii in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, FAVA & OIE Symposium, 27 - 30 ตุลาคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Neosporosis in Dairy Cows in Western Thailand.", The XXVth World Buiatrics Congress, 7 - 11 กรกฎาคม 2008, บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การสำรวจสภาวะความชุกของแอนติบอดีย์ต่อเชื้อ Toxoplasma gondii ในโคนมเขตภาคตะวันตก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 3, 6 - 7 ธันวาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย