โครงการย่อย การปรับปรุงเชื้อราด้วยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับการผลิต เอนไซท์อาหารสัตว์สูงและกระบวนการผลิต