การผลิตและสมบัติของน้ำส้มควันไม้จากไม้ไผ่และไม้ตัดสางขยายระยะสวนป่าที่อ่างขางโดยใช้เตาเผาถ่าน ไทย-อิวาเตะ