โครงการศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งกลบขยะป้องกันปนเปื้อนสู่แองน้ำบาดาล