การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Partitioning of Lead Accumulation in Rice Plants", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 35-40
Publish Year National Journal 1
2021 exสายชล สุขญาณกิจ, exศานิต สวัสดิกาญจน์, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปูนและระยะเวลาการขังน้ำต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและผลผลิตข้าวหอมปทุมในดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 842-855
Publish Year National Conference 1
2012 exพนมวรรณ อยู่พร้อม, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพนำในพื้นที่ชุ่มนำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้กลุ่มแมลงนำ", วารสารวิจัยมสด, 1 - 24 มิถุนายน 2012, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย