ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่2 : เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาของกล้าไผ่หวานอ่างขาง