การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคคลากรในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี