การวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ Combination chemotherapy (vincristine, cyclophosphamide, prednisone, methotrexate) ในการรักษา canine lymphoma