ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม

Publish Year National Conference 1
2007 exนายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าวไทยแอมิโลสสูงและสมบัติเชิงกลของสตาร์ชฟิล์ม", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย