กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์

Publish Year International Journal 1
2010 exนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exChaiyaporn Pomchaitaward, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 161, ฉบับที่ 1-8, พฤษภาคม 2010, หน้า 137-146
Publish Year International Conference 1
2009 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exชัยพร พรหมชัยธวัช, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of lactic acid production by pelleted-form of Rhizopus oryzae in 3-L airlift bioreactor using response surface methodology", The 31st Symposium on Biotechnology and Fuels and Chemicals, 1 - 3 เมษายน 2009, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2008 exธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exชัยพร พรหมชัยธวัช, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลกติกจากเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ในถังหมักแบบลอยตัวขนาด 3 ลิตร โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย