การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงสมรรถนะสูง

Publish Year National Journal 1
2008 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exMichael W. Fowler, "The Dependency of Cathode Platinum Loading on Electrical Active Area and Performance of a Pem Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 287-296
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exอมราภรณ์ แก้วชะฎา , "The Effect of the Cathode Platinum Loading in the Catalyst Layer on the Performance and Electrical Active Area of PEM Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007), 29 - 30 ตุลาคม 2007, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย