การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Rythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน