การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Publish Year International Journal 5
2009 inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "In silico Promoter Analysis of Photoperiod-Responsive Genes Identified by DNA Microarray in Rice (Oryza sativa L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 164-177
2007 exChoochai Nettuwakul, exPradit Pongtongkam, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Detection of photoperiod responsive gene in KDML 105 rice (Oryza sativa L.) using cDNA-SRAP technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 2007, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 651-659
2006 exPeerapat Roongsattham , inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Hd1, Hd3a and Hd6 genes: possible DNA methylation roles in photoperiod sensitive gene regulation of rice KDML 105 (Oryza sativa L.). ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 462-471
2006 exTheerachai thanananta, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of short day photoperiod on DNA methylation and expression of a gene in rice KDML 105.", Afr. J. Biotechnol. 5: 1375-1382., ปีที่ 5, กรกฎาคม - สิงหาคม 2006, หน้า 1375-1382
2005 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694