Conference

Article
การวิเคราะห์การกระจายตัวของเชื้อ Campylobacter jejuni และความไวของกรกะบวนการผลิตด้วยการตรวจบนอาหารเลี้ยงเชื้อ mCCDA และ Simplate MPN
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลรชธานี ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-