Conference

Article
จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : การปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis
Conference
การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
10 - 13 ตุลาคม 2008
Location
สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โตโยต้า จำกัด การใช้ประโยชน์ :จัดนิทรรศการหิ่งห้อยใน นิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 ณ ห้างซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ ,19 มิ.ย. 2010 - 20 มิ.ย. 2010