Conference

ผลของกรดเปอร์ซิตริกต่อโรคเน่าราสีเขียวของส้มและโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
14 - 15 สิงหาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-