Conference

Article
การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
Class
ชาติ
Date
1 - 3 เมษายน 2009
Location
เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201321 ชื่อวิชา Heat and Mass Transfer,15 พ.ย. 2010 - 15 ก.พ. 2011