Conference

Article
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.)
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์บุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลพื้นฐานในการจำแนกชนิดและพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารีจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ,15 พ.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2020