Conference

Article
การศึกษาผลของความร้อนและค่าความเป็นกรดด่างในการทำลายสปอร์ Bacilus cereus ในหน่อไม้รวกต้มบรรจุถุง
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419434 ชื่อวิชา Food Microbiology,17 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008