Conference

Article
การใช้ดัชนีการเสื่อมสภาพประเมินสถานะความเสื่อมโทรมของดินสีแดงบางชนิดในประเทศไทย
Conference
33rd Congress on Science and Technoloy of Thailand
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-