Conference

การตกผลึกจลน์แบบไอโซเทอร์มัลของสารผสมพอลิพรอพิลีนกับแคลเซียมคาร์บอเนต
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420536 ชื่อวิชา Physics of Polymer,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420431 ชื่อวิชา Material Science I,3 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008