Conference

การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
8 สิงหาคม 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร การใช้ประโยชน์ :การบรรยาย ในงานวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 ส.ค. 2006 - 4 ส.ค. 2006