Conference

Article
คำบอกปริมาณในภาษาไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ภาษาย่อยในสังคมไทย : ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มีนาคม 2009
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372621 ชื่อวิชา Current Issues in Syntax,22 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรายายพิเศษ เรื่อง คำบอกปริมาณในภาษาไทย,29 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2009