Conference

วิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการพัฒนาครุตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านต้นมะม่วง
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5
ชาติ
9 ธันวาคม 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-