Conference

Article
อิทธิพลของวันปลูกและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 สิงหาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่การปลูกฟ้าทะลายโจร,30 ก.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2009