Conference

Article
การพัฒนาการจัดการวัชพืชในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"
Class
ชาติ
Date
20 พฤศจิกายน 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-