Conference

Commercial Polystyrene Melt Behavior in Rod Capillary Die Extrusion
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ชาติ
27 - 28 ตุลาคม 2005
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202571 ชื่อวิชา Advanced Polymer Engineering,20 ส.ค. 2007 - 7 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Polymer Melt Flow Parameters in Plastic Sheet Extrusion. แหล่งทุน :บริษัท อีสเทอร์นโพลีแพค จำกัด,2 ม.ค. 2006 - 28 ธ.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :การปรึกศาหารือและให้คำแนะนำแก่นักวิจัยของบริษัที่มาเยี่ยมภาควิชา,14 พ.ค. 2007 - 31 พ.ค. 2007