Conference

Article
พฤติกรรมทางความร้อนและแม่เหล็กของผงโคบอลต์-ทองแดงไจแอนต์แมกนีโตรีซิสทิฟ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท.33)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-