Conference

การถ่ายยีนรูปแบบ RNAi ของยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวาย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,1 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการถ่ายยีนในพืชอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์,7 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009