Conference

Detection of deoxynivalenol contamination in wheat products
The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress
นานาชาติ
25 - 29 พฤศจิกายน 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลของนารินจีนินต่อจลนศาสตร์ของดีอ๊อกซี่นิวาลินอลในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,6 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 มิ.ย. 2009 - 31 ก.ค. 2009