Conference

วิวัฒนาการและรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต biodiversity hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1
ชาติ
10 - 11 กรกฎาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-