Conference

Article
การผลิตอะไมเลสจากกากตะกอนน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการบำบัดขั้นต้น แหล่งทุน :สกว - คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2010