Conference

Article
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และความผูกพัน ที่มีต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-