Conference

Article
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
Conference
งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 38 ประจำปี 2563
Class
ชาติ
Date
7 - 8 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-