Conference

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (ISBN: 9789744568182)
ชาติ
28 พฤษภาคม 2021
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-