Conference

Article
ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
Class
ชาติ
Date
21 - 22 ตุลาคม 2020
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-