Conference

ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งกุลาดำในน้ำความเค็มต่ำ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-