Conference

Article
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน)
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-