Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562
ชาติ
3 - 4 ธันวาคม 2019
นครปฐม ประเทศไทย
-