Conference

Article
ผลของยาต้านจุลชีพต่อความปลอดเชื้อของหัวอุตพิดเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2019
Location
ลำปาง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-