Conference

Article
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความไวเท้าสำหรับนักกีฬาประเภททีมหญิง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 (ISBN: 9786162962080)
Class
ชาติ
Date
27 กุมภาพันธ์ 2020
Location
องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-