Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจกระบองเพชรผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์
Conference
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มิถุนายน 2019
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-