Conference

Article
อิทธิพลของพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดและคุณภาพการบริการของ ชอปปิ้ง โมบาย แอปพลิเคชั่น
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162785368)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-