Conference

Article
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นดูดซับความร้อนแบบครีบสามเหลี่ยม
Conference
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
6 - 8 พฤศจิกายน 2019
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-